Словник термінів

Тлумачення загальноприйнятих абревіатур, які використовуються в сфері зв’язку та телекомунікаційній галузі:

АВР – аварiйно-вiдновнi роботи

АГ – антена гостроспрямована

АМТС – автоматична мiжмiська телефонна станцiя

АПК – амплiтудний перемiнний коректор

АРРСП – аналогова радiорелейна система (передавання)

АС – антена слабко спрямована

АСК – автоматизована система корекцiї

АСОТО – автоматизована система оперативно-технiчного обслуговування

АСОТУ – автоматизована система оперативно-технiчного управлiння

АСП – аналогова система передавання

АСТЕ – автоматизована система технiчної експлуатацiї

АСУ – автоматизована система управлiння

АТС – автоматична телефонна станцiя

АТЦ – автотранспортний цех

АЦРРСП – аналого-цифрова радiорелейна система (передавання)

АЧХ – амплiтудно-частотна характеристика

БМ – багатомодове волокно

БОМС – базова органiзацiя метрологiчної служби

ВЗМП – внутрiшньозонова первинна мережа

ВЗМС – внутрiшньозонова мережна станцiя

ВК-n – вiртуальний контейнер -n рангу

ВЛ – високовольтна лiнiя

ВМТ – вторинний мережний тракт

ВОЛЗ – волоконно-оптична лiнiя зв'язку

ВОП – вимiрювач оптичної потужностi

ВОСП – волоконно-оптична система передачi

ВП – виробничий пiдроздiл

ВПУ – вузловий пункт управлiння

ВРС – вузлова радiорелейна станцiя

ВСЗ – внутрiшньовиробничий службовий зв'язок

ВТК – вiддiл технiчного контролю

ВЦТ – вторинний цифровий тракт

ГЕЛ – гiпотетичний еталонний ланцюг (радiорелейного зв'язку)

ГЕЦТ – гiпотетичний еталонний цифровий тракт (радiорелейного зв'язку)

ГКС – головна керiвна станцiя

ГКЧ – групова контрольна частота

ГОЗ – графiк обходiв i замiн

ГОМС – головна органiзацiя метрологiчної служби

ГЧП – груповий час проходження

ДIЕ – державна iнспекцiя електрозв'язку

ДВТВ – данi вищi за смугу вiдеосигналу

ДЖ – дистанцiйне живлення

ДКМХ – декаметровi хвилi

ДКС – допомiжна керiвна станцiя

ДПМ – дирекцiя первинної мережi

ДС – дiаграма спрямованостi

ДСЗ – дiльничний службовий зв'язок

ЕБК – електронна безконтактна картка

ЕЗЗК – електрозв'язок загального користування

ЕК – електронна дебетна картка

ЕКК – електронна контактна картка

ЕРВ – електроннi радiовироби

ЕРС – електрорушiйна сила

ЄНСЗ – Єдина нацiональна система зв'язку

ЗIП – запаснi iнструменти i приладдя

ЗВТ – засоби вимiрювальної технiки

ЗГ – задавальний генератор

ЗКПБ – залишковий коефiцiєнт помилок за бiтами

КВ – комплект видiлення

КВг – комплект вiдгалуження

КВП – контрольно-вимiрювальний пункт

КД – кабельна дiльниця

КЗД – коефiцiєнт захисної дiї

КНД – керiвний нормативний документ

КнП – кiнцевий пункт

КО – контрольований об'єкт

КП – коефiцiєнт пiдсилювання

КПБ – коефiцiєнт помилок за бiтами

КРС – кiнцева радiорелейна станцiя

КСВ – комплект спряження видiлення

КСВг – комплект спряження вiдгалуження

КСД – коефiцiєнт спрямованої дiї

КСУПС – коефiцiєнт сильно уражених помилками секунд

КСЧ – квантовий стандарт частоти

ЛАЦ – лiнiйно-апаратний цех

ЛВМОК – лабораторiя вимiрювання i монтажу оптичного кабелю

ЛЕП – лiнiя електропередачi

ЛЗ – лiнiя зв'язку

ЛП – лiнiя передавання

ЛС – лiнiйна споруда

ЛТ – лiнiйний тракт

ЛТЦ – лiнiйно-технiчний цех

МiПМ – мiська первинна мережа

МАВБ – мобiльна аварiйно-вiдновна бригада

МВ – мережний вузол

МВВ – мережний вузол видiлення

МВП – мережний вузол перемикання

МЗ – метрологiчне забезпечення

ММП – магiстральна первинна мережа

ММС – магiстральна мережна станцiя

МО – модуль оптичний

МПМ – мiсцева первинна мережа

МС – мережна станцiя

МСЕ-Т – мiжнародний союз електрозв'язку-сектор телекомунiкацiй

МСл – метрологiчна служба

МТ – мережний тракт

МТМ – мiська телефонна мережа

НД – нормативний документ

НЗП – необслуговуваний захисний пункт

НОПП – напiвобслуговуваний пiдсилювальний пункт

НПП – необслуговуваний пiдсилювальний пункт

НР – нормальнi

НРП – регенерацiйний пункт, що не обслуговується

ОВ – оптичне волокно

ОЕК – об'єкт експлуатацiйного контролю

ОК – оптичний кабель

ОМ – одномодове волокно

ОПП – обслуговуваний пiдсилювальний пункт

ОРП – регенерацiйний пункт, що обслуговується

ОРР – охоронно-роз'яснювальна робота

ОЦК – основний цифровий канал

ПАД – пiдсистема автоматизованого дистанцiйного контролю, дiагностики, тарифiкацiї та збору статистичної iнформацiї

ПВ – радiорелейна система передавання прямої видимостi

ПВП – переговорний викличний пристрiй

ПВТ – полiетилен високого тиску

ПВХ – полiвiнiлхлорид

ПЕ – полiетилен

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина

ПК – пристрiй контролю

ПКК – пристрiй керування коректором

ПКЛЗ – пiдводна кабельна лiнiя зв'язку

ПЛ – полегшенi

ПЛЗ – повiтряна лiнiя зв'язку

ПМТ – первинний мережний тракт

ПНТ – полiетилен низького тиску

ППО – планово-профiлактичне обслуговування

ПРС – промiжна радiорелейна (радiо) станцiя (ретранслятор)

ПС – посиленi

ПСП – промiжна стойка переключення

ПФС – пристрiй формування сигналiв

ПЦI – плезiохронна цифрова iєрархiя

ПЦТ – первинний цифровий тракт

РБП – рiвень бiчних пелюсток

РВБ – ремонтно-вiдновна бригада

РВО – розгалуджувач волоконно-оптичний

РВР – ремонтно-вiдновнювальнi роботи

РКЧ – часовий розподiл каналiв

РНР – ремонтно-настроювальнi роботи

РРЛ – радiорелейна лiнiя

РРЛТ – радiорелейний тракт

РРС – радiорелейна станцiя

РРСП – радiорелейна система передавання

СД – свiтлодiод

СЛIН – старший лiнiйний iнспектор

СМ – синхронний мультиплексор

СММ – мiсцева мережна станцiя

СОТО – система оперативно-технiчного обслуговування

СОТУ – система оперативно-технiчного управлiння

СП – система передавання

СПМ – сiльська первинна мережа

СТЕ – система технiчної експлуатацiї

СТМ-N – синхронний транспортний модуль N-го рiвня

СТО – секцiя технiчного обслуговування

СТО-IП – секцiя технiчного обслуговування-iнформацiйно-виконавчий пункт

СУПС – сильно уражена помилками секунда

СЦI – синхронна цифрова iєрархiя

ТМВ – територiальний мережний вузол

ТМС – тактова мережна синхронiзацiя

ТМТ – третинний мережний тракт

ТРЛ – тропосферна радiорелейна лiнiя

ТС – транспортна система

ТЦТ – третинний цифровий тракт

ТЧ – тональна частота

УКХ – ультракороткi хвилi

УПБ – уражений помилками блок

УПС – уражена помилками секунда

УССМ – управлiння стандартизацiї, сертифiкацiї i метрологiї

ФБП – фоновий блок з помилками

ЦЛКС – цех лiнiйно-кабельних споруд

ЦПМ – центр первинної мережi

ЦРРСП – цифрова радiорелейна система(передавання)

ЦСЕ – центральний силовий елемент